eenvoudig - snel - veilig

Verzend & Leveringsbeleid

Zie Algemene Voorwaarden:

6           Over onze levering

6.1          In de vermelde prijzen zijn geen afhandelings- noch leveringskosten begrepen.  Deze kosten worden bij het afronden van de bestelling individueel berekend en aan het totale bedrag toegevoegd.  Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van dit bedrag en van de leveringsvoorwaarden.

6.2          CI Shop raadt de klanten ten stelligste aan de verzending van de gekochte produkten via aangetekende zending of  koerier te laten bezorgen.  Verzendingen met koerier worden altijd verzekerd.  Gewone en aangetekende zendingen worden niet verzekerd.  Bestellingen boven 300 euro worden altijd verzekerd en per koerier (bv Bpost) verstuurd.  CI Shop kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade tijdens de verzending of voor het niet of foutief leveren van de produkten.

6.3          CI Shop stelt alles in het werk om de levering binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling te laten plaatsvinden voor artikelen die in voorraad zijn.  Voor andere artikelen is de levering afhankelijk van het toekomen daarvan bij CI Shop.  Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.  De aangegeven leveringstermijn is altijd indicatief en daar kan door de koper geen enkele garantie aan worden ontleend.

6.4          Indien CI Shop een artikel niet kan verzenden binnen een periode van 1 maand na bestelling, heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.  Indien CI Shop de klant evenwel telefonisch, per email of per brief op de hoogte brengt van de vertraging en indien de klant akkoord gaat met de voorgestelde verlenging van de leveringstermijn, blijven de bestelling geldig en gelden ook alle voorwaarde. 

6.5          De koper heeft gedurende 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering het recht om de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet.  De koper is dan verplicht de goederen in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten terug te zenden binnen de termijn van 7 dagen.

6.6          Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het produkt geheel of gedeeltelijk bedekt kan de koper niet meer verzaken aan aankoop.

6.7          Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Aures bvba beperkt tot de omruiling van de goederen