eenvoudig - snel - veilig

Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van CI Shop 

Welkom bij deze CI Shop Internet Site (hierna:
de Site) in het World Wide Web. CI Shop is een service van Aures bvba.  Gelieve deze Site met Gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze Site en alle transacties met CI Shop, door te lezen. Zodra u browst, deze Site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, maakt u dan geen verder gebruik van deze Site.

1           Eigenaar en gebruiksrestricties 

1.1          De informatie op deze Site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, fotos, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als inhoud), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd aan CI Shop of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden. De naam CI Shop alsook het bijhorende logo zijn gedeponeerde handelsmerken van CI Shop.

1.2          Het is toegestaan om gedeelten van deze Site te tonen, kopieren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen teneinde:

(1) een bestelling bij CI Shop te plaatsen, of

(2) gebruik te maken van deze Site als bron van inkoopinformatie, echter uitsluitend indien en voorzover u de Site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze Site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft.

1.3          Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CI Shop of de betreffende (auteurs)rechthebbende.

1.4          Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met een van de op deze Site genoemde Gebruiksvoorwaarden of overige bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze Site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van CI Shop opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CI Shop, ten strengste verboden.

2           Inhoud van de site

2.1          CI Shop stelt deze Site ter beschikking teneinde haar klanten een indruk te geven van de Cochleair imlant artikelen in haar assortiment. CI Shop streeft er naar de informatie op deze Site zo actueel mogelijk te houden maar kan niet garanderen dat de informatie op deze Site steeds volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal CI Shop de informatie op deze Site omtrent producten en diensten van tijd tot tijd aanpassen.

2.2          CI Shop geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen. Voor vragen op dit gebied kunt u telefonisch, per brief of per E-mail contact opnemen met CI Shop. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk verder van dienst zijn.

2.3          Aan de op deze Site gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend.

2.4          CI Shop behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren.

3           Uitsluiting van aansprakelijkheid

3.1          CI Shop is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze Site.

3.2          CI Shop is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, persoonlijke, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij CI Shop bestelde artikelen, weliswaar met uitzondering van de hieronder vermelde bepalingen van garantie. 

4           Over prijzen en betaling

4.1          De prijzen waarmee op deze Site geadverteerd wordt gelden alleen voor Internetbestellingen. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.  De prijzen van sommige artikelen kunnen verschillen met de prijzen die staan aangegeven in de CI Shop catalogi. In sommige CI Shop catalogi kunnen prijzen en voorradigheid zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

4.2          Wij behouden ons het recht voor om verkoop te beperken, waaronder begrepen het recht om verkoop aan wederverkopers c.q. handelaren te verbieden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele typografische of fotografische fouten.

4.3          De koper is gehouden het verschuldigde bedrag te betalen binnen de 15 dagen na levering.

4.4          In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden a rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 49.58 euro en een maximum van 1859.20 euro

4.5          Aures bvba (CI Shop) blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling

5           Over onze garantie

5.1          De koper verbindt er zich toe geen artikelen te kopen noch te gebruiken zonder zich bij zijn/haar cochleair-implant fitting centrum ge-informeerd te hebben over de wijze van gebruik en de mogelijkheid en correctheid van het gebruik samen met zijn/haar cochleair implant.

5.2          Tenzij anders vermeld geldt op alle artikelen een garantie van 6 maand die inhoudt dat dat elk defect dat binnen de eerste 6 maand na levering optreedt, beschouwd wordt als reeds aanwezig bij de aankoop.  Wanneer de klant het artikel binnen die periode binnenbrengt,  wordt het dan ook kosteloos hersteld of vervangen door een gelijkaardig artikel.  Indien dit niet mogelijk is, wordt het artikel volledig terugbetaald, zonder evenwel de verzendkosten.

5.3          Tenzij anders vermeld, geldt op alle artikelen bovendien een wettelijke garantie van 2 jaar die inhoudt dat elk defect dat in de periode van 6 maand tot 2 jaar na levering optreedt, en waarvan de koper aantoont dat het defect reeds aanwezig was op het moment van de levering, beschouwd wordt als reeds aanwezig bij de aankoop.

5.4          Defecten die het gevolg zijn van foutief of onoordeelkundig gebruik van het artikel, vallen niet onder de garantie-regeling en zullen niet kosteloos hersteld of vervangen worden.

6           Over onze levering

6.1          In de vermelde prijzen zijn geen afhandelings- noch leveringskosten begrepen.  Deze kosten worden bij het afronden van de bestelling individueel berekend en aan het totale bedrag toegevoegd.  Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van dit bedrag en van de leveringsvoorwaarden.

6.2          CI Shop raadt de klanten ten stelligste aan de verzending van de gekochte produkten via aangetekende zending of  koerier te laten bezorgen.  Verzendingen met koerier worden altijd verzekerd.  Gewone en aangetekende zendingen worden niet verzekerd.  Bestellingen boven 300 euro worden altijd verzekerd en per koerier (bv Taxipost) verstuurd.  CI Shop kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade tijdens de verzending of voor het niet of foutief leveren van de produkten.

6.3          CI Shop stelt alles in het werk om de levering binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling te laten plaatsvinden voor artikelen die in vooraad zijn.  Voor andere artikelen is de levering afhankelijk van het toekomen daarvan bij CI Shop.  Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.  De aangegeven leveringstermijn is altijd indicatief en daar kan door de koper geen enkele garantie aan worden ontleend.

6.4          Indien CI Shop een artikel niet kan verzenden binnen een periode van 1 maand na bestelling, heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.  Indien CI Shop de klant evenwel telefonisch, per email of per brief op de hoogte brengt van de vertraging en indien de klant akkoord gaat met de voorgestelde verlenging van de leveringstermijn, blijven de bestelling geldig en gelden ook alle voorwaarde. 

6.5          De koper heeft gedurende 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering het recht om de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet.  De koper is dan verplicht de goederen in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten terug te zenden binnen de termijn van 7 dagen.

6.6          Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het produkt geheel of gedeeltelijk bedekt kan de koper niet meer verzaken aan aankoop.

6.7          Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Aures bvba beperkt tot de omruiling van de goederen.

7           Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere door u ter beschikking gestelde informatie

7.1          U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze Site stuurt of op andere wijze aan CI Shop ter beschikking stelt eigendom van CI Shop worden en blijven.

7.2          Bovendien verklaart u zich akkoord met het feit dat het u verboden is, naar of van deze Site illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke burgerlijk- of strafrechtelijke aansprakelijkheid te verzenden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en strekking van alle opmerkingen die u maakt.

8           Toepasselijk recht, bevoegde rechter

8.1          CI Shop beheert en onderhoudt deze Site vanuit haar kantoren in Antwerpen-Deurne (Belgie). Op (het gebruik van) deze Site en alle transacties met CI Shop is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, ook die slechts door 1 partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Antwerpen. Indien u hiermee niet akkoord gaat, maakt u dan a.u.b. geen verder gebruik van deze Site.  Als u vanuit een ander land deze Site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving.

8.2          Met uitzondering van de historische informatie die op deze Site is vermeld, heeft de verstrekte bedrijfsmatige en overige informatie veelal betrekking op de toekomst. Deze informatie kan derhalve onzekerheden bevatten.

 

9           Herziening van gebruiksvoorwaarden

CI Shop. is te allen tijde gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden van deze Site aan te passen of te herzien. Indien een of meerdere van de in deze Site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze Site onverminderd van kracht blijven. Door gebruik te maken van deze Site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijn de voorwaarden kunt u kennis nemen door deze Site regelmatig op te roepen.